Χορηγήθηκε άδεια διάθεσης στην αγορά (Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):8303 / 20.07.2020) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) ΟRYFEN 48 SL (δ.ο. ethephon 48% β/ο), προϊόν της SHARDA CROPCHEM LIMITED, το οποίο θα διατίθεται στην ελληνική αγορά αποκλειστικά από το δίκτυο της εταιρίας μας.Το ORYFEN 48 SL είναι ρυθμιστής φυτικής ανάπτυξης για το άνοιγμα των καψών, την αποφύλλωση και την πρωίμιση της συγκομιδής στο βαμβάκι.

Link : http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_Detail.aspx?kod_farmak=8303