Χορηγήθηκε άδεια διάθεσης στην αγορά (Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):8303 / 20.07.2020) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορρυθμιστική ουσία) ΟRYFEN 48 SL (δ.ο. ethephon 48% β/ο), προϊόν της SHARDA CROPCHEM LIMITED, το οποίο θα διατίθεται στην ελληνική αγορά αποκλειστικά από το δίκτυο της εταιρίας μας.Το ORYFEN 48 SL είναι ρυθμιστής φυτικής ανάπτυξης για το άνοιγμα των καψών, την αποφύλλωση και την πρωίμιση της συγκομιδής στο βαμβάκι.

Link : http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_Detail.aspx?kod_farmak=8303

 

Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) FLURON (δ.ο. fluometuron 50% β/ο) ), προϊόν της SHARDA CROPCHEM LIMITED, το οποίο θα διατίθεται στην ελληνική αγορά αποκλειστικά από το δίκτυο της εταιρίας μας.

Link : http://wwww.minagric.gr/greek/data/FLURON-SC-70320.pdf#

Επέκταση της συνεργασίας μας με την εταιρία AIFAR AGROCHIMICA SRL Ιταλίας τόσο σε βιοδιεγέρτες όσο και σε ρυθμιστές ανάπτυξης

Τροποποίηση της με αριθμό 70111 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) PENCOT 33 EC (pendimethalin 33% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνσησε ήσσονος σημασίας χρήση), προϊόν της SHARDA CROPCHEM LIMITED, το οποίο θα διατίθεται στην ελληνική αγορά αποκλειστικά από το δίκτυο της εταιρίας μας.

Link : http://wwww.minagric.gr/greek/data/PENCOT-33EC-tr20-fasma-minor-70111.pdf# 

Διευρύνθηκε η  έγκριση του PROXY 10 EC ( pyriproxyfen 10% β/o)  ( Προϊόν αναφοράς της παράλληλης εισαγωγής του PROXY : BRAI 10  EC ) στο φάσμα δράσης του.

Link: http://wwww.minagric.gr/greek/data/BRAI-10EC-tr20-fasma-clp-pHI-14538.pdf#

Επέκταση των δραστηριοτήτων μας στην ΑΛΒΑΝΙΑ με την συνεργασία μας με την εταιρία AGROHELP SHPK.